O prevođenju

Šta je konferencijsko prevođenje?

Konferencijsko prevođenje bavi se isključivo usmenom komunikacijom: prenošenjem poruke sa jednog jezika na drugi, prirodno i tečno, prihvatajući način govora, ton i uvjerenja govornika i govoreći u prvom licu.

 • Suština prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod riječi i jezičkih konstrukcija. Da bi prevodilac uspješno shvatio, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku mora pažljivo da sluša govornika, za šta je potrebna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.
 • Iako su prevodioci prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu, govornik treba da ima u vidu da prevodilac hvata bilješke i neophodno je da pravi pauze kako bi prevodilac mogao uspješno da prenese poruke.
 • Postoje različite vrste konferencijskog prevođenja: Konsekutivno prevođenje, Simultano prevođenje, Relay, Retour, Pivot, Cheval, Asimetrično prevođenje, Šaputanje, Znakovni jezik
 • Vrste usmenog prevođenja koje se najčešće koriste su konsekutivno i simultano prevođenje, a odabir vrste prevođenja zavisi od forme događaja, broja govornika i međunarodnih učesnika, kao i drugih potencijalnih faktora.
Preuzmite dokument

Šta je konsekutivno prevođenje?

Konsekutivno prevođenje podrazumijeva sukcesivno prevođenje, odnosno, prevodioci tokom logičkih pauza u govoru vrše prevod ili prevode jednu po jednu rečenicu. Tempo konsekutivnog prevođenja garantuje veoma precizan i kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju. Ovo ograničava konsekutivno prevođenje uglavnom na događaje sa ograničenim brojem govornika, u šta spadaju:

 • Poslovni pregovori
 • Okrugli stolovi
 • Prezentacije
 • Radionice i obuke
 • Izložbe
 • Diskusije
Preuzmite dokument

Šta je simultano prevođenje?

Simultano prevođenje vrši se bez prekidanja govornika, što štedi vrijeme i povećava percepciju od strane publike. Ovu uslugu obično pruža tandem prevodilaca koji se smjenjuju na svakih 15-30 minuta. Složen i stresan proces, simultano prevođenje zahtijeva ne samo superiorne vještine usmenog prevođenja nego i različita podešavanja koja nastaju korišćenjem specijalizovane opreme. Simultani prevodioci rade u zvučno izolovanoj kabini.

Simultano prevođenje potrebno je za događaje kao što su:

 • Okrugli stolovi i seminari
 • Simpozijumi
 • Konferencije
 • Prezentacije
 • Poslovni pregovori na visokom nivou
 • Poslovni forumi
Preuzmite dokument

Šta je relay?

Prevođenje između dva jezika putem trećeg.

 • Kada govornik govori na jeziku koji prevodilac u kabini sa aktivnim jezikom ne govori, ta se kabina može povezati (audio vezom) sa drugom kabinom koja pokriva taj jezik i „preuzeti posredni prevod“ od te kabine. Prevodilac prevodi uz posredovanje drugog jezika bez značajnog uticaja na kvalitet.
Preuzmite dokument

Šta je retour?

Prevođenje sa maternjeg jezika na strani jezik.

 • Prevodioci obično prevode na svoj maternji jezik. Kada prevodioci prevode sa svog maternjeg jezika na drugi jezik, to se naziva „retour” prevođenjem. Opšte je prihvaćen francuski naziv za „povratak”.
Preuzmite dokument

Šta je cheval ?

Prevodilac na istom sastanku naizmjenično radi u dvije kabine.

 • Cheval (francuska riječ za konja) prevodilac „sjedi u dvije kabine" na sastanku. Obično su prisutna barem dva prevodioca za svaki jezik, ali ako se simultani sastanak odvija samo na dva jezika, korišćenjem chevala može se nadomjestiti odsustvo jednog prevodioca, koji može prevoditi na oba jezika i koji se može po potrebi premještati između dvije kabine.
Preuzmite dokument

Šta je pivot ?

Korišćenje jednog jezika kao posrednog jezika.

 • Ako samo jedan ili dva prevodioca govore manje raširen jezik kao pasivan jezik, za njih se kaže da služe kao „pivot” drugim kabinama koje će njihov prevod koristiti kao posredni prevod. Obično se koristi francuski naziv.
Preuzmite dokument

Šta je to asimetrično prevođenje?

Svi govornici govore na maternjem jeziku, ali slušaju prevod na samo nekoliko jezika.

 • U mnogim slučajevima, govornici razumiju jedan ili (više) raširenijih jezika, ali se ne osjećaju ugodno da govore na tim jezicima. Upotreba asimetričnog prevođenja jedan je od načina na koji se mogu bolje iskoristiti ograničeni resursi (usmeni prevodioci).
 • Asimetrično prevođenje izvodljivo je samo ako svi prisutni razumiju jedan ili više aktivnih jezika.
Preuzmite dokument

Šta je šaptanje?

Šaptano simultano prevođenje

 • Prevodilac sjedi ili stoji među učesnicima i simultano prevodi direktno u uho učesnika.
 • Šaptati se može samo malom broju učesnika koji sjede ili stoje blizu jedan drugome. Šaptanje se koristi uglavnom na bilateralnim sastancima ili u grupama kada samo nekoliko učesnika ne govori isti jezik.
 • Šaptanje se često koristi umjesto konsekutivnog prevođenja radi uštede na vremenu. Ponekad prevodilac koji šapće ima slušalice kako bi što bolje mogao čuti izvornog govornika.
Preuzmite dokument

Šta je usmeno prevođenje na znakovni jezik?

Simultano prevođenje na znakovni jezik.

 • Prevodioci na znakovni jezik prevode na sastancima sa učesnicima sa oštećenjem sluha sa govornog jezika na znakovni jezik i sa znakovnog na govorni jezik. Prevodilac sjedi ili stoji ispred učesnika sa oštećenjem sluha tako da ga oni mogu dobro vidjeti.
 • Iako su mnogi pokreti ruku i izrazi lica prepoznatljivi svima preko nacionalnih i kulturnih granica, ne postoji jedinstven, univerzalan znakovni jezik koji svi razumiju. Na svijetu postoji više od 100 znakovnih jezika i dijalekata.
Preuzmite dokument

Jezička kombinacija konferencijskog prevodioca

Međunarodno udruženje konferencijskih prevodilaca, AIIC, koristi sljedeće definicije:

Aktivni jezici:

 • Maternji jezik (ili neki drugi jezik koji je jednak maternjem jeziku) na koji prevodilac prevodi sa drugih jezika na oba načina, simultano i konsekutivno. Svi članovi moraju imati barem jedan „A” jezik, ali mogu imati i više od jednog.
 • Jezik koji nije maternji jezik prevodioca, kojim on savršeno vlada i na koji on prevodi sa jednog ili više drugih jezika iz svoje kombinacije. Neki prevodioci prevode na „B” jezik na samo jedan od dva načina usmenog prevođenja.

Pasivni jezici:

 • Jezici koje prevodilac potpuno razumije i sa kojih prevodi.
Preuzmite dokument

Jezički režim

Usmeni prevodioci razlikuju između aktivnih i pasivnih jezika.

Aktivni jezik je jezik koji prevodioci govore, a učesnici slušaju.

Pasivni jezik je jezik koji prevodioci razumiju, a koji učesnici govore.

Preuzmite dokument

Koja je razlika izmedu pismenog i konferencijskog (usmenog) prevoda?

Pismeni prevodilac proučava pisani tekst na jednom jeziku (izvorni jezik) i prenosi ga u pisanoj formi na drugi jezik (ciljni jezik). Usmeni prevodilac sluša izgovorenu riječ na izvornom jeziku i prenosi je usmeno, konsekutivno ili simultano, na ciljni jezik. Pismeni prevodilac se oslanja na temeljno istraživanje teksta koristeći propratne materijale i rječnike kako bi preveo pisani tekst što preciznije i vjerodostojnije. Usmeni prevodilac oslanja se prevashodno na sopstvenu sposobnost da prenese značenje poruke ciljnoj publici na licu mjesta

 • Pismeni prevodilac će utrošiti puno vremena tražeći odgovarajuću riječ ili izraz, ali usmeni prevodilac mora trenutno pronaći zadovoljavajući izraz ili približni ekvivalenat ukoliko mu „prava riječ“ ne pada na pamet, kako slušaoci ne bi čekali.
 • Neki prevodioci bave se i pismenim i usmenim prevodom. Drugi se, međutim, odlučuju ili za pismeno ili za usmeno prevođenje. Uopšte uzevši, iskustvo u pismenom prevodu predstavlja odličan temelj ukoliko neko želi da postanete usmeni - konferencijski prevodilac.
Preuzmite dokument

Savjeti za govornike na skupovima

Nekoliko savjeta za govornike na skupovima sa usmenim prevođenjem:

 • Kada dobijete riječ, stavite mikrofon tačno ispred sebe i skinite slušalice. Nakon toga uključite mikrofon.
 • Ako jezične kombinacije to dopuštaju, govorite na svom maternjem jeziku.
 • Govorite razumnim tempom, slobodno ili na osnovu bilješki/bitnih riječi.
 • Vaša poruka možda neće biti potpuno prenesena ako samo pročitate tekst ili bilješke.
 • Čak i onome ko vas sluša na izvornom jeziku može biti teško da čuje sve pojedinosti poruke.
 • Ako čitate unaprijed pripremljene tekstove ili izjave, zamolite organizatora da obezbijedi da se primjerci prije sastanka dostave u sve prevodilačke kabine. Sa njima će se postupati kao sa povjerljivim materijalom i vodiće se računa o njihovom dostavljanju.
 • Kada upućujete na određeni dokument, prvo navedite određeni referentni broj/broj stava pa zastanite kako biste učesnicima omogućili da nađu ono na šta upućujete. Brojevi stranica mogu se razlikovati između verzija na različitim jezicima.
 • Brojeve izgovarajte polako i razgovijetno i, ako je potrebno, ponovite ih. Spisak sa brojevima dajte učesnicima i prevodiocima na papiru/na foliji za projektor.
 • Objasnite značenje manje poznatih kratica kada ih po prvi put koristite na sastanku. Ako imate spisak, on bi prevodiocima mogao biti jako koristan.
 • I konačno, sve povratne informacije su dobrodošle. Slobodno se obratite svojim prevodiocima ako imate pitanja ili želite da predložite tačne stručne termine.
 • Govorite prirodno, razumnim tempom
 • Govorite na svom maternjem jeziku ako je moguće
 • Govoriti je bolje nego čitati
 • Skinite slušalice i govorite u mikrofon
 • Navedite reference koje upućuju na dokumente
 • Pobrinite se da prevodioci imaju tekst ako govor čitate
 • Razgovarajte sa prevodiocima i dajte im povratne informacije
 • Brojeve, imena i kratice izgovarajte razgovijetno
 • Lijepo je zahvaliti se prevodiocima.
 • Kada govornik završi svoju prezentaciju, lijepo je i učtivo da se javno zahvali prevodiocima. Oni rade naporno i njihov rad je mentalno iscrpljujući. Iskrene riječi zahvalnosti će se mnogo poštovati. Rad sa prevodiocima zahtijeva dodatni napor, ali vrijedi. Oni su partneri u prenošenju poruke govornika učesnicima. Govornici koji idu na događaj sa pravim stavom, mogu biti višestruko nagrađeni. I, što je najvažnije, njihova poruka neće biti izgubljena u prevodu.

Preuzmite dokument